نظام سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت آریا حدید با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای الزامات استانداردهای جهانی مدیریت کیفیت(ISO9001:2015)،مدیریت محیط زیست(ISO14001:2015) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(ISO45001:2018) در نظر دارد با استفاده از منابع معتبر به ارتقا،حفظ و کنترل فرایندهای مرتبط با ذینفعان ، کیفیت ، حفظ و نگهداری محیط زیست و ایمنی و بهداشت کارکنان و ذینفعان بپردازد. بر این اساس دامنه کاربرد سیستم " اجرای پروژه های احداث کارخانجات مرتبط با صنایع و معادن و مدیریت بر قراردادهای آنها" تعریف شده است.

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه متناسب با مقصد و فضای سازمان و ماهیت ریسک ها به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف و شامل تعهدی بر رعایت الزامات و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه تدوین و در سطح سازمان درک شده و در صورت لزوم در اختیار ذینفعان قرار میگیرد.

مدیریت ارشد شرکت آریا حدید با ترویج به کارگیری رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی ریسک و جلب مشارکت ، هدایت و پشتیبانی از افراد برای همکاری در اثربخشی این سیستم ، ریسک ها و فرصت هایی را که میتواند بر انطباق محصولات و خدمات و توانایی شرکت آریا حدید در افزایش رضایت کارفرمایان تاثیرگذار باشد ، تعیین و به آنها می پردازد و بدینوسیله تعهد خود نسبت به اثربخشی این سیستم را نمایان میسازد. در این راستا خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه متناسب با مقصد و فضای سازمان و ماهیت ریسک ها به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف و شامل تعهدی بر رعایت الزامات و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه تدوین و در سطح سازمان درک شده و در صورت لزوم در اختیار ذینفعان قرار میگیرد.

شرکت آریا حدید با داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری فعالیت های خود را در راستای فراهم کردن شرایط کاری ایمن و سالم به منظور پیشگیری از آسیب و بیماری ناشی از کار، پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست، حذف خطرات و کاهش ریسک های مرتبط با کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست سوق میدهد   و برای برنامه ریزی جهت تحقق این مهم با شروع هر پروژه طرح ایمنی و بهداشت حرفه ای(HSE Plan) مختص آن پروژه را تدوین و اجرا مینماید.

 

 

.