نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی در شرکت آریا حدید در چند مرحله صورت میگیرد:

الف) در مرحله پیشنهاد پروژه

در این مرحله شناسایی فعالیت های پروژه، نوع و دیسیپلین آنها و همچنین روابط پیش نیازی فعالیت ها انجام می گیرد. سپس فعالیت ها زمان سنجی شده و برای آنها زمان های حداقل و حداکثر انجام پذیر تخمین زده می شود. سپس بر اساس موارد ذیل برنامه زمانبندی پروژه تهیه می گردد.

 • مسیر های بحرانی و زمانهای مرتبط
 • مسیرهای شناوری
 • مفروضات
 • شرایط (milestones )

ب ) در مرحله انجام پروژه

در مرحله اجرایی، فعالیت برنامه ریزی شامل سه بخش است:

برنامه تفصیلی، گزارش گیری و بروز رسانی برنامه کل

در مرحله اول، برنامه تفصیلی در سطح پایین تر- بسته به لزوم و نیاز هر بخش تهیه شده و فعالیت های مربوطه شکسته می شوند تا بتوان بر حسب موقعیت، نوع کار برنامه را تعیین نمود و برنامه ای اجرایی کوتاه مدت ( هفتگی یا دو هفتگی ) به کارگاه های ساخت یا کارگاه نصب ارائه و ابلاغ شود. 

در قسمت گزارش گیری، از واحد های مختلف طی دوره های مشخص گزارش فعالیت های انجام شده اخذ شده و این گزارش ها در برنامه کلی – تفصیلی – وارد شده و میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت ها تعیین می شود.

در این بخش با مقایسه گزارش فیزیکی با برنامه اولیه، موارد تأخیر یا رکود استخراج شده و علل تأخیر آسیب شناسی می شود تا مشکلات احتمالی و گلوگاهها رفع گردد.

در مرحله بروز رسانی برنامه، با استفاده از گزارش های واحد ها که به صورت عددی در برنامه تفصیلی و سپس در برنامه کلی اعمال شده است، میزان درصد پیشرفت و تأخیر یا تسریع کل پروژه استفاده می شود.

یک فعالیت مهم در این مرحله، محاسبه هزینه های انجام شده برای فعالیت ها و مقایسه آن با بودجه آن فعالیت و کنترل هزینه های سرفصل ها، کنترل نقدینگی ورودی و کنترل هزینه های پروژه است. این موضوع به راهنمایی مدیریت از نظر میزان شاخص عملکرد فیزیکی و ریالی پروژه منجر می شود.

هر یک از مراحل فوق با استفاده از رویه های مربوط انجام می شود که برخی از آنها عبارتند از :

 • رویه تهیه برنامه کلی
 • رویه تعیین اوزان نسبی فعالیت ها
 • رویه تقسیم بندی و تهیه شکست کار WBS
 • رویه گزارش گیری ( و فرم گزارش استاندارد )
 • رویه اندازه گیری تأخیرات
 • فرم گزارش تحلیل استاندارد

ج ) برنامه ریزی در مرحله جمع بندی پروژه

در مراحل انتهایی پروژه، اطلاعات واقعی کار انجام شده جمع آوری شده و برای تحلیل و ایجاد شاخصهای پروژه پردازش می شود. این اطلاعات عبارتند از :

 • اطلاعات میزان کار انجام شده بر حسب هزینه در هر موضوع
 • اطلاعات درصد تغییرات کار انجام شده نسبت به طراحی
 • اطلاعات درصد تغییرات زمان واقعی فعالیت ها نسبت به زمان اولیه برنامه ای

از شاخصهای نتیجه  شده از این اطلاعات جهت پیشنهادهای بعدی و پروژه های آتی استفاده می شود و لذا انجام این تحلیل ها بخشی از دانش فنی شرکت می باشد.


سازمان برنامه ریزی و کنترل پروژه 

در شرکت اریا حدید، با توجه به نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت، استفاده از کارشناسان خبره و کارآزموده در این بخش و نیروهای با انگیزه مد نظر بوده و هست. مسئول برنامه ریزی شرکت در هر یک از پروژه ها، سیستم کنترلی را با نمودار سازمانی زیر ایجاد می کند. 

سازمان برنامه ریزی و کنترل پروژه