شرکت مهندسي و احداث آریا حدید معادن و فلزات با همکاری تعدادی از مدیران و متخصصان موفق و با سابقه صنعتی کشور، با هدف بهبود کیفیت طراحی و ساخت مراکز زیربنایی و صنعتی کشور، در قالب شرکتی خصوصی بنیانگذاری شده است.

 این شرکت با تکیه بر توانمندیهای مدیریتی و نیروی متخصص خود در نظر دارد در اجرای طرحهای زیربنایی و صنعتی داخل و خارج کشور حضوری پویا داشته باشد. محدوده فعالیتهای این شرکت عبارتند از ارایه خدمات فنی و مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و نصب و راهاندازی پروژه های عمرانی بویژه در صنایع تولید فولاد و صنایع وابسته به معادن و فلـــزات.

  شرکت مهندســي و احداث آریا حـــدیـــد معادن و فلزات مفتخر است تا آمادگی خود را برای اجرای پروژه های صنعتی و نیز مشارکت برای تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای داخلی و خارجی اعالم دارد. مهمترین آرمانهای شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات، تأمين رضایت مشتري است.

و در این راستا : دستیابی به برترین کیفیت، تعهد به برنامهزمانبندی، و اجرای کار با قیمت اقتصادی با استفاده از منابع انسانی مجرب و متخصص و مصالح با کیفیت و ماشین آالت، ابزار و نیز تکنولوژیهای مدرن در ساختاری یکپارچه از استراتژیهای محوری این شرکت می باشد.