خط مشی کیفیت

در راستــــای توسعه و دستیابی به شركتی پیشرو در ترازی جهانی، خط مشی كیفیت شركت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات به شرح زیر است:

به انجـــام رساندن پروژه­ ها مطابق زمانبندی تعهد شده

تأمیــن مشخصات فنی و کیفیت طراحی، ساخت و اجرا در حد مطلوب نسبت به تعهدات و براساس استانداردهای ملی و جهانی و معتبر

سازمـــاندهی مناسب برای اجرای قراردادهای مورد تعهد با کیفیت مطلوب و مورد نظر مشتری هم در دفتر مرکزی و هم در دفتر کارگاه ها

تأمیــن رضایت مشتری با توجه به موارد فوق الذکر و با استمرار خدمات بعد از خاتمه قرارداد.

این خط مشـــی چهارچوبی برای اهداف كیفی شركت بوده و مدیریت شركت اطمینان دارد این سند در سازمان، درك، اجرا، بازنگری و نگهداری می­گردد.