خط مشی مدیریت یکپارچه

شرکت مهندسی آریا حدید به منظور دست یابی به اهداف خود نسبت به استقرار و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه بر پایه استانداردهای بین المللی ISO45001:2018وISO 1400:2015و ISO 9001:2015 اقدام نموده و خود را متعهد به اجرای اثر بخش و رئوس خط مشی ،به شرح زیر می داند:

1- مشارکت در آبادانی کشور از طریق اجرای حرفه ای پروژه های احداث صنایع و معادن با تعهد به رعایت کلیه الزامات ،قوانین و مقررات و بهبود مستمر،با تاکید برجذب پروژه ها و تشکیل کنسرسیوم های تجاری.

2- ایجاد زمینه و انگیزه برای مشارکت و مشاوره نیروی انسانی شرکت و ارتقاء توان تخصصی ،بهره وری و آموزش مداوم و اعتلای سطح علمی آنان ،در کنار ارج نهادن به ارزش های انسانی ،صداقت وسلامت در کار و مسئولیت پذیری.

3- پویایی و هدفمندی در ارائه بالاترین سطح خدمات ممکن به کارفرمایان و تامین الزامات و جلب رضایت ذینفعان.

4- توسعه مستمر امکانات و زیر ساخت های به منظور ارتقاء عملکرد شرکت در زمینه کیفیت،ایمنی،بهداشت حرفه ای و محیط زیست.

5- فراهم کردن شرایط ایمن و سالم در راستای پیشگیری از آسیب و بیماری ناشی از کار،پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست،حذف خطرات و کاهش ریسک های مرتیط با کیفیت ،ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست.

بدیهی است دسترسی به اهداف فوق با تلفیق نیروی جوانی کارشناسان از یک سو و تجارب مدیران و معاونین با

تکیه بر تعهد و حمایت مدیریت ارشد از سوی دیگر، در قالب برنامه های از پیش تدوین شده میسر خواهد

گردید.