پروژه عملیات ساخت تجهیزات صنعتی (پیمان مدیریت)

پروژه عملیات ساخت تجهیزات صنعتی (پیمان مدیریت)

شرح پروژه:

این پروژه از تاریخ 89/01/05 شروع شده و تاکنون ادامه دارد. مبلغ اولیه این قرارداد 5،000،000،000 ریال است. میزان تناژ تولید شده تاکنون حدود 380 تن تجهیزات واحد های احیاء مستقیم می باشد.