کارگاه ساخت تجهیزات در شهرک صنعتی اشتهارد

  • محل: شهرک صنعتی اشتهارد
  • اهداف: احداث و تکمیل کارخانه ساخت و ساختمانهای جانبی واقع در اشتهارد
  • کارفرما: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
  • وضعیت پروژه: فعال
  • درصد پیشرفت: 100%
  • تاریخ عقد قرارداد: ارديبهشت 1387
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: ارديبهشت 1387
  • تاریخ پایان: مرداد 1391
کارگاه ساخت تجهیزات در شهرک صنعتی اشتهارد

شرح پروژه:

هدف کارفرما از این پروژه احداث یک کارگاه ساخت تجهیزات جهت اجرای عملیات ساخت برای پروژه های صنعتی میباشد. در این پروژه عملیات ساختمانی، تأسیسات  برقی و مکانیکی کارگاه مسقف، ساختمان اداری دوطبقه، ساختمان سوله، سرویسها، رستوران و خوابگاه ، همچنین محوطه سازی و توسعه سالن ساخت تجهیزات انجام گرفته است. مبلغ پروژه بالغ بر 40 میلیارد ریال بوده است که اوایل پائیز 88 به مرحله تحویل موقت رسید.

عنوان

واحد

مقدار تقریبی

میزان تقریبی احجام عملیات خاکی

متر مکعب

5000

مساحت تقریبی محدوده محوطه سازی

مترمربع

5000

میزان بتن تقریبی در فونداسیونها  

متر مکعب

2000

میزان کل بتن پروژه

متر مکعب

6000

تناژ آرماتور مصرفی کل پروژه

کیلوگرم

800

تناژ اسکلت فلزی سازه های پروژه

کیلوگرم

2500

مساحت کل ساختمانهای غیر صنعتی

مترمربع

1400

حجم کل ساختمانهای صنعتی

متر مکعب

20.000

کابل مصرفی پروژه

متر

15000

توان تاسیسات نصب شده پروژه

B.T.U

4.000.000

حجم کل لوله کشی در قطر های متفاوت

متر

5.000