رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس حبیب‌اله رضایی میرقائد 

 

مدیر عامل و نایت رئیس هیات مدیره

آقای مهندس حمزه بقال زاده

 

اعضای هیئت مدیره

آقای مهندس اردشیر صالحی 

 

اعضای هیئت مدیره

آقای مهندس فرامرز انصاری   

 

اعضای هیئت مدیره

آقای مهندس فرزاد شاه بنده