شركت مهندسی و احداث آريا حديد معادن و فلزات یک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 307190 و زیر مجموعه شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) است، که در سال ۱۳۸۶ با همكاری تعدادی از مديران و متخصصان موفق و با سابقه صنعتی كشور، با هدف بهبود كيفيت طراحی و ساخت مراكز  زير بنايی و صنعتی كشور، در قالب شركتی خصوصی بنيانگذاری شده است.

اين شركت با تكيه بر توانمندیهای مديريتی و نيروی متخصص خود در نظر دارد در اجرای طر حهای زيربنايی و صنعتی داخل و خار ج كشور حضوری پويا داشته باشد. محدوده فعاليتهای اين شركت عبارتند از:

ساخت، نصب و راهاندازی پروژههای عمرانی به ویژه در صنایع تولید فوالد و صنایع وابسته به معادن و فلزات، نظارت برساخت و نصب اسکلت فلزی و نصب تجهیزات، تامین تجهیزات و ارائه خدمات فنی و مهندسی.

شركت مهندسی و احداث آريا حديد معادن و فلزات مفتخر است تا آمادگی خود را برای اجرای پروژههای صنعتی و نیز مشارکت برای تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای داخلی و خارجی اعام دارد. مهمترين آرمانهای شركت مهندسی و احداث آريا حديد معادن و فلزات، تأمین رضایت مشتری است و در این راستا، دستيابی به برترين كيفيت، تعهد به برنامهزمانبندی، و اجرای کار با قیمت اقتصادی با استفاده از منابع انسانی مجرب و متخصص و مصالح با کیفیت و ماشین آالت، ابزار و نیز تکنولوژیهای مدرن در ساختاری یکپارچه از استراتژیهای محوری این شرکت میباشد.