زیر ساخت های جمع آوری آب های سطحی سایت گل گهر سیرجان

کارفرماشرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
مشاورشرکت مهندسین مشاور برسو
شروع شهريور 1397
خاتمه آذر 1398
محل اجراسیرجان
توضیحات

این پروژه شامل اجرای جادهها،محوطه سازی و زیبا سازی جادهها و زیر ساختهای جمـع آوری آب هـای سـطحی بخـش شـمال غربـی مربـوط بـه مسـیرهای دسترسـی،انبارهای گندله و آهن اسفنجی سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سیرجان میباشد.