قراداد تامین نیرو وخدمات کارگاهی پروژه فولاد سازی میانه

کارفرمامجتمع فولاد آذربایجان ( مشاور مهندسین پولاد)
پیمانکار شرکت مهندسی و احداث آر یاحدید معادن و فلزات
مشاورتامین نیرو
شروع مهر 1397
خاتمه تاکنون
محل اجرامیانه
توضیحات

با توجه به اجرای کامل عملیات سیویل و نظارت بر عملیات نصب کلیه تجهیزات توسط این شرکت ،شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزات (MMTE )درخصوص تامین نیرو در سایت و خدمات کارگاهی مورد نیاز جهت نظارت و کنترل دقیق تر انجام کارهای پروژه، قراردادی با شرکت آریاحدید معادن و فلزات منعقد نمود.