عملیات خاکی وتسطیح محوطه فولاد سازی گل گهر

کارفرماشرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
پیمانکارکنسرسیوم شرکتهای آر یاحدید، MMTE، مدائن و فولادکار
مشاورشرکت مهندسین مشاور برسو
شروع خرداد 1394
خاتمه مهر 1394
محل اجراسیرجان
توضیحات

این پروژه شامل کلیه عملیات الزم برای انجام عملیات خاکی و تسطیح محوطه فوالدسازی سایت گل گهر سیرجان بصورت مشارکت با شرکت MMTE می‌باشد.