پروژه احیاء مستقیم مگامدول تربت حیدریه

کارفرماشرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه
پیمانکارشرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
مشاورشرکت مهندسین مشاور برسو
شروع شهريور 1397
خاتمه فروردين 1401
محل اجراتربت حیدریه
توضیحات

اجرای عملیات سیویل و ساختمان ها ،تهیه و ساخت کلیه اسکلت فلزی های ناحیه های اصلی پروژه و نصب کلیه تجهیزات و اسکلت فلزی و نیز همکاری در راه اندازی واحد احیاء مگامدول تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی برعهده شرکت آریا حدید می باشد.