پروژه احیا مستقیم مگامدول طوبی

کارفرماشرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
پیمانکارکنسرسیوم شرکت های آریاحدید، MMTE ، مدائن و فولادکار ( کنسرسیوم)
مشاورشرکت مهندسین مشاور برسو
شروع اسفند 1399
خاتمه تاکنون
توضیحات این پروژه بصورت EPCF و برمبنای تامین مالی، خدمات مهندسی، ساخت اسکلت فلزی و نصب کلیه تجهیزات (اسکلت فلزی، مکانیکال، پایپینگ، برق، ابزاردقیق و نسوزکاری) اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی، نصب کامل تجهیزات و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی یک واحد احیا مستقیم با ظرقیت تولید ساالنه 1/85 میلیون تن بر سال می‌باشد.