پروژه دمونتاژ واحد هماتیت گل گهر

کارفرماشرکت مهندسی و صنعتی گل گهر
مشاورشرکت فرا تحقیق سپاهان
شروع شهريور 1398
خاتمه تاکنون
محل اجراسیرجان
توضیحات در این پروژه نظارت خدمات مدیریت پیمان ،نظارت براجرای دمونتاژ وجابجایی کارخانه و کلیه تاسیسات و ساختمان های کارخانه بازیابی واحد هماتیت بر عهده شرکت آریاحدید می باشد.